Privacy Policy - Uitgebreide versie

Muziekvereniging “CMV Concordia”  hecht veel waarde aan de bescherming van uw

 

persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over

 

hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan

 

daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Muziekvereniging “CMV Concordia” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en re

 

gelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig

 

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van

 

uw persoonsgegevens;

 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van

 

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en

 

deze respecteren.

 

Als Muziekvereniging “CMV Concordia” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw

 

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin,

 

vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande

 

contactgegevens:

 

Muziekvereniging “CMV Concordia” info@concordia-drachten.nl

 

 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging “CMV Concordia” verwerkt ten behoeve van

 

de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Muziekvereniging “CMV Concordia”;

 

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

• Het verkrijgen van subsidiëring, sponsoring en donaties.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 

• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

 

hebben verkregen.

 

 

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is

 

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin

 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder

 

zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en

 

toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek

 

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en

 

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met

 

derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in

 

te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking

 

daarvan.

 

 

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar)

 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

 

Bewaartermijn

 

Muziekvereniging “CMV Concordia” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor

 

het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens

 

worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

 

 

 

Beveiliging van de gegevens

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens

 

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende

 

maatregelen genomen;

 

• Alle personen die namens Muziekvereniging “CMV Concordia” van uw gegevens kennis

 

kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

 

technische incidenten;

 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u

 

ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)

 

door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens

 

door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u

 

vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

 

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover

 

direct contact met ons op te nemen.

 

 

 

Wijziging privacy statement

 

Muziekvereniging “CMV Concordia” kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen

 

we een aankondiging doen op onze website.

 

 

 

De laatste wijziging gebeurde op 16 mei 2018

 

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een email als u deze wilt raadplegen.